Privacy Policy

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se bude dít s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci.

Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědnou osobou za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. „správce“)?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako „správce“)“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku toho, že nám je sdělíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Ostatní údaje zaznamenávají naše IT systémy automaticky nebo poté, co s jejich zaznamenáváním souhlasíte během návštěvy webových stránek. Tyto údaje zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas, kdy byla stránka navštívena). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky při vstupu na tyto webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme?

Část informací je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašich uživatelských vzorců.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zpřístupnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

V případě dotazů týkajících se této nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že při návštěvě těchto webových stránek budou statisticky analyzovány vaše vzorce prohlížení. Takové analýzy se provádějí především pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

2. Hosting

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou zahrnovat mimo jiné IP adresy, požadavky na kontakt, metadata a komunikaci, informace o smlouvě, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Hostitel je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Náš hostitel bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností a pro plnění našich pokynů týkajících se těchto údajů.

Využíváme následujícího hostitele:

bitplex GmbH
Olper Str. 33
51491 Overath

Zpracování údajů

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdykoli použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme, a také účely, pro které tyto údaje používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem jsou údaje shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním nedostatkům. Údaje není možné zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako „správce“)

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

kühn & weyh Software GmbH

Linnéstraße 1-3
79110 Freiburg, Německo

Tel.: 0761/8852-0
E-mail: info@kwsoft.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jak ukládá zákon

Pro naši společnost jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti kühn & weyh Software GmbH můžete kontaktovat na adrese dsb@kwsoft.de nebo na telefonním čísle +49 761 88520.

Informace o předávání údajů do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné používáme nástroje společností se sídlem ve Spojených státech amerických nebo jiných z hlediska ochrany údajů nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje potenciálně předávány do těchto zemí mimo EU a mohou tam být zpracovávány. Musíme upozornit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké podniky mají mandát vydávat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti obrany u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. tajné služby) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála operací zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO PLATÍ I PRO PŘÍPADNÉ PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. CHCETE-LI URČIT PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, NAHLÉDNĚTE DO TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PŘIHLÁSÍTE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, LEDAŽE BYCHOM MOHLI PŘEDLOŽIT PŘESVĚDČIVÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 5 ODST. 1 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (ES) Č. 101/2000). 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na případná další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom vám nebo třetí straně předali veškeré údaje, které automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, a to v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL a/nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, zda se adresní řádek prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“, a také podle toho, že se v řádku prohlížeče objeví ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace o údajích, jejich oprava a vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo výmaz svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné otázky týkající se osobních údajů, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

  • V případě, že byste zpochybnili správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, kdy toto šetření probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na výmaz těchto údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, bude třeba zvážit vaše a naše práva. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uváděných Evropskou unií nebo členským státem EU.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto se ohrazujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými údaji, které mají být uvedeny v oznámení o našich stránkách, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

4. Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají to, co se v tomto odvětví označuje jako „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo jsou ve vašem zařízení trvale archivovány (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech je možné, že se ve vašem zařízení po vstupu na naše stránky uloží soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Tyto soubory cookie umožňují vám nebo nám využívat určité služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože bez nich by některé funkce webových stránek nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem jiných souborů cookie může být analýza uživatelských vzorců nebo zobrazování reklamních sdělení.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění transakcí elektronické komunikace (povinné soubory cookie) nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné poznatky o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1303/2013. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie, jsou příslušné soubory cookie ukládány výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli při každém uložení souborů cookie upozorněni a abyste povolili přijímání souborů cookie pouze v konkrétních případech. Můžete také vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci vymazání pro automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

V případě použití souborů cookie třetích stran nebo v případě použití souborů cookie pro analytické účely vás na to zvlášť upozorníme v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů a případně vás požádáme o souhlas.

Souhlas se soubory cookie u společnosti Borlabs Cookie

Naše webové stránky používají technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči a pro jejich dokumentaci v souladu s ochranou osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Německo (dále jen Borlabs).

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, uloží se do vašeho prohlížeče soubor cookie společnosti Borlabs, který archivuje všechna vámi zadaná prohlášení nebo odvolání souhlasu. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem technologie Borlabs.

Zaznamenané údaje zůstanou archivovány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Borlabs nebo dokud nezanikne účel jejich ukládání. Tím nejsou dotčeny povinnosti uchovávání údajů stanovené zákonem. Chcete-li se seznámit s podrobnostmi zásad zpracování údajů společnosti Borlabs, navštivte prosím https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

K získání zákonem předepsaných prohlášení o souhlasu s používáním souborů cookie používáme technologii souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs. Právním základem pro používání těchto souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v kontaktním formuláři, jakož i veškeré kontaktní údaje v něm uvedené, budou námi uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud jste o něj požádali.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, pomine (např. po uzavření naší odpovědi na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání údajů.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl získán.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nepomine účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

5. Analytické nástroje a reklama

Matomo (dříve pod názvem Piwik)

Tyto webové stránky používají open-source službu pro analýzu webových stránek Matomo. Matomo používá technologie, které umožňují rozpoznat uživatele na více stránkách s cílem analyzovat uživatelské vzorce (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace zaznamenané službou Matomo o používání této webové stránky budou uloženy na našem serveru. Před archivací bude IP adresa nejprve anonymizována.

Prostřednictvím společnosti Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek jednotlivými návštěvníky. Díky tomu můžeme například zjistit, kdy došlo k jakému zobrazení stránek a z jakého regionu přišli. Kromě toho shromažďujeme různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, prohlížeč a použitý operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců, aby mohl optimalizovat své webové nabídky a reklamu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP adres

Pro analýzu pomocí Matomo používáme anonymizaci IP. Vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, takže již není jednoznačně přiřaditelná k vaší osobě.

Hosting

Službu Matomo hostujeme výhradně na vlastních serverech, takže všechny údaje o analýze zůstávají u nás a nejsou předávány dál.

6. Odběr novinek

Údaje o newsletteru

Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru nabízeného na těchto webových stránkách, budeme od vás potřebovat e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem poskytnuté e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje nebudou shromažďovány nebo budou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje použijeme pouze pro zasílání požadovaných informací a nebudeme je sdílet s žádnými třetími stranami.

Ke zpracování údajů zadaných do formuláře pro odběr newsletteru dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas s archivací údajů, e-mailovou adresou a použitím těchto informací pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v newsletteru. Tím není dotčena zákonnost všech dosud provedených úkonů zpracování údajů.

Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru newsletteru budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru nebo od poskytovatele služeb zasílání newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru nebo po zániku účelu budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Vyhrazujeme si právo vymazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletteru podle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na blacklist, aby se zabránilo budoucímu zasílání. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černé listině je časově neomezené. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

7. Zásuvné moduly a nástroje

Webová písma Google

Aby byla písma používaná na těchto webových stránkách jednotná, používají tyto webové stránky takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vstupu na stránku na našem webu prohlížeč načte do mezipaměti prohlížeče potřebná webová písma, aby se text a písma správně zobrazily.

Za tímto účelem musí vámi používaný prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Google. V důsledku toho se společnost Google dozví, že k přístupu na tuto webovou stránku byla použita vaše IP adresa. Použití webových písem Google je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na webových stránkách provozovatele. Pokud bylo získáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. souhlas s archivací souborů cookie), budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Každý takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud by váš prohlížeč neměl podporovat webová písma, bude použito standardní písmo nainstalované ve vašem počítači.

Další informace o webových písmech Google naleznete na tomto odkazu: https://developers.google.com/fonts/faq a v části: https://policies.google.com/privacy?hl=en si přečtěte Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů.

Font Awesome (místní vložení)

Tyto webové stránky používají Font Awesome k zajištění jednotného používání písem na těchto stránkách. Font Awesome je nainstalován lokálně, takže ve spojení s touto aplikací nedochází k navázání spojení se servery společnosti Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome naleznete a Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Font Awesome na adrese: https://fontawesome.com/privacy.

8. Poskytovatelé služeb elektronického obchodu a platebních služeb

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro založení, uspořádání obsahu nebo změnu právního vztahu (soupis údajů). Tyto činnosti jsou prováděny na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních úkonů. Osobní údaje týkající se používání těchto webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatelé mohli využívat služby a vyúčtovat je.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo po ukončení obchodního vztahu. Tím nejsou dotčeny žádné zákonné příkazy k uchovávání údajů.

9. Další služby

Zájem o zaměstnání

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost zasílat nám žádosti o zaměstnání (např. prostřednictvím e-mailu, poštovních služeb nebo odesláním online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás stručně seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů, které od vás v souvislosti s podáním žádosti shromažďujeme. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude vždy nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat veškeré související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pracovních pohovorů atd.), pokud jsou potřebné k rozhodnutí o vzniku nebo uzavření pracovního poměru. Právním základem pro výše uvedené je § 26 GDPR podle německého práva (sjednávání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (sjednávání obecných smluv) a – za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s osobami, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud by na základě vaší žádosti o zaměstnání došlo k vašemu přijetí do zaměstnání, budou vámi poskytnuté údaje archivovány na základě § 26 GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovního poměru v našem systému zpracování údajů.

Doba archivace údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání nebo nabídku zaměstnání odmítnete či stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení výběrového řízení (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti budou zničeny. Uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání až poté, co pomine účel dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné požadavky na uchovávání údajů.

Zařazení do evidence uchazečů

Pokud vám neučiníme nabídku zaměstnání, můžete se zařadit do našeho seznamu uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z žádosti předány do fondu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Přijetí do skupiny uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas s podáním přihlášky je dobrovolný a nemá žádnou souvislost s probíhajícím výběrovým řízením. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud pro jejich uchování neexistují žádné právní důvody.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.